Dobrodošli u zemlju mirisa i boja koje nikada nećete zaboraviti!

POPUNJENO

Popust 70€ po osobi za uplatu do 31.10.

Šri Lanka – biser Indijskog okeana obiluje bujnim tropskim šumama, belim plažama i raznolikošču krajolika. Na ostrvu koje odaje utisak kao da je zaboravljeno u vremenu, čak 7 spomenika je pod zaštitom UNESCO-a. Pripremili smo za vas posetu najznačajnijih – prirodna tvrđava Sigirija, Zlatni hram u Dambuli, Kendi – hram buding zuba, nacionalni park gde možete videti slonove u prirodnom okruženju, vožnju katamaranom i posetu Ayurvedskom selu.

GRUPNI POLAZAK 03.01. -14.01.2020.

CENA ARANŽMANA U € PO OSOBI
KRUŽNA TURA + HOTEL na plaži 4 KRUŽNA TURA + HOTEL na plaži 5
u dvokrevetnoj sobi 1507€ 1613€
u trokrevetnoj sobi 1470€ 1520€
Doplata za 5 polupansiona 50€ 100€
Doplata za 5 all inclusiva 125€ 180€
dete do 1.99 god besplatno besplatno
Popust za decu od 2 do 11,99 god 200€ 200€
*Doplata za jednokrevetnu sobu na upit
CENOVNIK PDF
pdf
CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
Avio kartu sa svim taksama
1 ručni prtljag do 8 kg i 1 čekirani prtljag do 30 kg
Smeštaj prema programu (4 polupansiona u hotelu sa 4* u toku ture i 5 noćenja s doručkom u izabranom hotelu na plaži)
Sve transfere u klimatizovanom vozilu u toku ture
Lokalno voće u toku ture
Poklon suvenir za dobrodošlicu
2 flaše vode dnevno po osobi
Ulaznice za sve lokalitete prema program
Lokalnog vodiča na engleskom jeziku i našeg pratioca tokom celog putovanja
Transfer do aerodroma u povratku
CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
Dozvole sa slikanje i snimanje na lokalitetima
Osveženje tokom ture
Ručak u toku ture i večeru poslednjeg dana
Dodatne fakultativne izlete
Bakšiši i lične troškove putnika
Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji nakasnije do 5 dana pred put)
Troškove pribavljanja vize 35USD (možete je uraditi sami on line ili će je uraditi agencija uz uslugu od 2€)
Ostale nepomenute troškove

Organizator putovanja je TA „BELVI TRAVEL“ d.o.o. stalna članica YUTA-e / Licenca br. OTP 25/2016.

 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. Opšte uslove možete pogledati OVDE
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Uplatom paket aranžmana, prevoza ili ponudjene turističke usluge smatra se da je putnik pročitao navedene napomene i izvode i da prihvata sve navedeno, bez prava na naknadni prigovor i žalbu.
 • Informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.
 • Za sve ponuđene opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave, a najkasnije mesec dana pre putovanja, potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja iste. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje zbog nedobijanja vize nije moguće.
 • Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost za izdavanje avio karte ili vize sa pogrešnim podacima.
 • Maloletna deca koja putuju bez jednog roditelja moraju imati saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 14 putnika.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma putovanja.
 • Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.
 • Putnik je dužan da se raspita o tačnom vremenu i mestu polaska najranije 2 dana pre puta.
 • Kod avio aranžmana moguće je blago pomeranje datuma putovanja u zavisnosti od trenutka formiranja grupe kao i od raspoloživih mesta na letovima.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • U slučaju promene cene avio prevoza od strane avio kompanije, agencija zadržava pravo da promeni cenu aranžmana. Cena je garantovana samo kada se uplati celokupan iznos cene avio karte. Nakon kupovine avio karata, uplaćeni iznos se se ne vraća bez obzira na razlog odustanka putnika od putovanja. Avio karte su nerefundabilne.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak…).
 • Predstavnik agencije – je obavezan da dočeka i isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu koji se dostavlja putnicima po dolasku radi dodatnih informacija, mogućih fakultativnih izleta ili eventualne pomoći (usluge predstavnika ne podrazumevaju celodnevno ili svakodnevno prisustvo).
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne i osnov za žalbu.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka od 09:00 do 10:00 h. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja kategorizovan je od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja, u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).
 • Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti.
 • Grupni aranžmani ne podrazumevaju potvrdu zahteva za twin ili double sobe, konektovane sobe, family sobe ili njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost i sl.). Organizator putovanja ne može obećavati ovakve usluge.
 • Organizator putovanja ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.
 • Agencija prevozi putnike do objekta smeštaja onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.
 • Izlete vode lokalni vodiči na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.
 • U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.

Program putovanja br. 1 od 19.04.2019.


• Populacija – 21.4 Miliona
• Glavni grad – Colombo (Administrativni) – Sri Jayawardenapura (Zakonodavni)
• Jezici – Sinhala, Tamil, Engleski
• Površina – Total: 65,610 sq km, Kopno: 64,740 sq km, Voda: 870 sq km
• Klima – Prijatna tropska klima. Tropski monsun, severoistočni monsun (Dec – Mar); jugozapadni monsun (Jun – Oct)
• Valuta – Sri Lankan Rupi (Rs)
• Viza – Potrebna za građane Srbije

1

03.01.

Sastanak na aerodromu Beograd 2 sata pre poletanja (o tačnom vremenu bićete obavešteni 24h pre puta). Čekiranje na let za Dohu QR 232 u 11:40. Sletanje u Dohu u 18:45 po lokalnom vremenu. Pauza do leta za Colombo QR 656 u 00:20.
2

04.01.

Dolazak na Bandaranaike International Airport u 08:05 po lokalnom vremenu. Nakon obavljenih carinskih formalnosti i preuzimanja prtljaga sastanak sa lokalnim predstavnikom i transfer do hotela.

Večernji Jeep Safari do jednog od nacionalnih parkova u kome žive slonovi – Minneriya/ Kaudulla / Eco Park – (Dobro je znati: Slonovi se sele iz parka u park. Izabraćemo park u kome ih u tom trenutku ima najviše, a večernji sati su najbolje vreme za to.)
Ovi nacionalni parkovi u Habarani su najbolja mesta na Sri Lanci gde se mogu videti divlji slonovi u prirodnom
okruženju.

Večera i noćenje u hotelu Paradise Resort & Spa 4*, Sigiriya ili sličnom.

3

05.01.

Nakon doručka u hotelu obići ćemo:
Sigiriya – (Lavlja stena), ogromna vulkanska stena visoka 200m, u centralnom delu Dambulle, na kojoj se nalaze ostaci starog utvrđenja i kraljevske palate kao i brojnih vrtova, rezervoara za vodu i drugih objekata. Ova popularna turistička destinacija poznata je po antičkim crtežima koji podsećaju na one u Ajantskim pećinama u Indiji. Sigiriya je jedno od sedam lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a u Šri Lanci i 8. Svetsko čudo prema oceni UNESCO-a.

Seoska tura: vožnja katamaranom, poseta tradicionalnom selu, demonstracija kuvanja
Uživaćete u opuštajućoj vožnji katamaranom u jednom od rezervora i pogledu na slikovitu okolinu a sve u pratnji iskusnog vodiča. Osetićete život u lokalnom selu, prošetati njihovim baštama i isprobati tradicionalnu kuhinju

Večera i noćenje u hotelu Paradise Resort & Spa 4*, Sigiriya ili sličnom.

4

06.01.

Nakon doručka napuštanje hotela i transfer do Kandy-a. Posetićemo:

Dambulla Cave Temple – Zlatni hram sastoji se od 5 pećina i slikovite fasade isklesane u strmoj steni. Zlatni hram sadrži drevne statue is like koje prikazuju Budu i njegov život . U kompleksu se nalazi 130 statua Bude od kojih najveća ima raspon 14 metara.

Ayurvedsko selo – U svojoj dugoj istoriji Sri Lanka je poznata po kvalitetnim začinima. U antičko doba Grci, Rimljani i Arapi su održavali veze sa Sri Lankom kroz trgovinu začinima. U 16.veku su Portugalci otkrili Cejlon (staro ime Sri Lanke) i započeli trgovinu cimetom i drugim začinima. Svoj uticaj na kuturu i istoriju ostavili su i Britanci i Holanđani. Obilazak bašte začina.

Hram budinog zuba & lokalni ples – obilazak jednog od najznačajnijih budističkih hramova Sri Dalada Maligawa koji je poznatiji pod nazivom Hram Budinog zuba. Kralj Wimaladharmasuriya I doneo je sveti zub u Kendy. Ovaj hram se smatra najsvetijim mestom koje posećuju vernici iz čitavog sveta.

Večera i noćenje u hotelu Tourmaline, Kandy ili sličnom.

5

07.01.

Doručak u hotelu. Celodnevni izlet do Nuwara Eliya i povratak u Kandy.

Na ovom izletu obići ćemo plantažu i fabriku čuvenog cejlonskog čaja, koji po svom finom bogatom ukusu i svetlo zlatnoj boji nema premca po kvalitetu. Upoznaćemo se sa procesom proizvodnje i degustirati čaj.

Posetićemo Nuwara Eliyu, često nazivanu “Mala Engleska”, ružičasto britansko selo sa kućama u kolonijalnom stilu lepim vrtovima. Ovo selo su u prošlosti, zbog prijatne svežije klime, često posećivali Engleski i Škotski radnici koji su razvijali industriju proizvodnje čaja.

Večera i noćenje u hotelu Tourmaline, Kandy ili sličnom.

6

08.01.

Nakon doručka transfer do izabranog hotela na plaži.
7

09.01. - 12.01.

Slobodno vreme za odmor i nove fakultativne izlete.
8

13.01.

Nakon doručka, napuštanje hotela i transfer do aerodroma na let za Dohu QR 656 u 20:20. Sletanje u Dohu u 23:25 po lokalnom vremenu. Pauza do leta za Beograd QR231 u 06:50. Sletanje u Beograd 14.01.2020. u 10:40. Kraj programa.

HOTELI U TOKU TURE

Paradise resort & Spa 4*, Sigiriya – hotel okružen bujnim zelenilom, ima bazen, fitness salu, prodavnice i 4 restorana.
Sobe su klimatizovane, imaju sopstveno kupatilo, TV, pribor za čaj i kafu, besplatan WiFi.
Usluga: polupansion

The Tourmaline 4*, Kandy – hotel ima bazen, fitness salu, teniski teren, igralište za decu, restoran.
Sobe su prostrane, klimatizovane, imaju sopstveno kupatilo, flat-screen TV, CD/DVD , minibar, sef, besplatan WiFi.
Usluga: polupansion

HOTELI NA PLAŽI

Royal Palms Beach Hotel 5*, Kalutara
Hotel se nalazi na nekoliko koraka od plaže Kalatura. Udaljen je oko 3 sata vožnje od međunarodnog aerodroma Bandaranaike u Kolombu.
Hotel ima otvoreni bazen, ajurvedski spa centar, 3 restorana, 2 bara i café pored bazena, fitness salu, tenis, bilijar, poslugu u sobi i uslugu pranja veša
Sobe su klimatizovane, okružene tropskim vrtom i imaju sopstveno kupatilo sa kadom i tušem fenom za kosu, nameštaj od rezbarenog drveta, TV sa satelitskim kanalima i pribor za pripremu čaja/kafe, balkon.

Usluga: noćenje s doručkom (mogućnost doplate za polupansion ili all inclusive)

Tangerine Beach 4*, Kalutara
Hotel se nalazi na samoj plaži Kalatura i okružen je tropskim vrtovima. Udaljen je oko 3 sata vožnje od međunarodnog aerodroma Bandaranaike u Kololombu.
Hotel ima zatvoreni bazen, ajurvedski spa centar, časove joge i 2 restorana, fitness salu, tenis, kriket, mini golf, ležaljke pored bazena, na plaži i u vrtovima

Usluga: noćenje s doručkom (mogućnost doplate za polupansion ili all inclusive)

PREPORUČUJEMO

Po vašem izboru
Avionom
Po vašem izboru
Avionom